Een beroepsbeeld voor de leraar / Publicatie

Opdracht: ontwikkeling van de publicatie Een beroepsbeeld voor de leraar: Over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het onderwijs.

 
Deze publicatie is het resultaat van gezamenlijke ontwerpsessies van schoolbesturen, lerarenopleidingen en het Ministerie van OCW over doorlopende leer- en ontwikkellijnen voor leraren. De sessies versterkten het besef dat er een andere benadering nodig is om verder te komen: we moeten denken vanuit het ontwikkelperspectief van leraren en hun onderwijs, in plaats van te redeneren vanuit organisatie- en sectorbelangen.
 
De publicatie gaat over het beroep van leraar en over loopbaanmogelijkheden binnen dat beroep, maar is niet bedoeld als blauwdruk of als mal. De publicatie moet uitdagen en inspireren tot verdere inkleuring op lokaal niveau, moet uitnodigen tot kritische bevraging en tot het aanvullen of juist weglaten van elementen. Deze notitie is – in andere woorden – vooral bedoeld als startpunt voor dialoog.

De auteurs: Marco Snoek (lector Leren & Innoveren bij het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam), Bas de Wit (senior beleidsadviseur, VO-raad), Jurriën Dengerink (medewerker onderwijsontwikkeling bij de Faculteit voor Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit, tot eind 2017 secretaris van de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen van de VSNU), Willem van der Wolk (tot eind 2017 programmasecretaris van de VSNU Lerarenagenda en projectleider van het project Begeleiden Startende Leraren in Zuid-Holland), Nienke Wirtz (projectleider VO-raad en verantwoordelijk voor het project Samen opleiden en professionaliseren), Sabine van Eldik (onderwijskundige aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, werkt als beleidsmedewerker bij het Instituut voor Leraar en School en als regisseur kwaliteitszorg deeltijd flexibilisering bij het HAN deeltijdteam en is secretaris van het Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten (ADEF)).
 
Meer informatie op de website Beroepsbeeldvoordeleraar.nl.